ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.ΑΡΧΙΚΗ » ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ » ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Πελάτη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Πελάτη περιλαμβάνει τις καταστατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εταιρεία) και όρους υπό τους οποίους η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία Διανομής Αερίου προς τον Πελάτη.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η επικοινωνία με την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:

2.1 Τηλεφωνική Επικοινωνία
Οι αριθμοί τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι οι εξής:

 • 11 150 (χρέωση μιας αστικής μονάδας από σταθερό τηλέφωνο και από κινητό με βάση τον κατάλογο του παρόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης)
 • 801 11 953000 (χρέωση μίας αστικής μονάδας από σταθερό τηλέφωνο)
 • 2310 584444 (από κινητό ή από σταθερό τηλέφωνο) 

Το τηλεφωνικό κέντρο παρέχει πληροφορίες από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00.

2.2 Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών
Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. διαθέτει σήμερα τρία (3) Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Για την εξυπηρέτησή τους οι Πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο της περιοχής τους:

ΔιεύθυνσηΜοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7,
T.K. 546 28, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
 Fax 2310 500 577
ΔιεύθυνσηKωνσταντίνου Καραμανλή 57, Περιοχή Ιπποκράτειο 
T.K. 546 42, Θεσσαλονίκη
 Fax 2310 910 090
ΔιεύθυνσηΣωκράτους 19,
T.K. 551 34, Καλαμαριά
 Fax 2310 444 837

Το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών είναι:

 • Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 13:30

2.3 Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Ενημέρωση
Η ιστοσελίδα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. www.epathessaloniki.gr διαθέτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Διανομής Αερίου.

Αναφέρονται:

 • Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών
 • Γενικές πληροφορίες για το φυσικό αέριο
 • Υπηρεσίες παροχής και χρήσης
 • Η εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας
 • Οι περιοχές ανάπτυξης του δικτύου
 • Οι ισχύουσες τιμές πώλησης φυσικού αερίου ανά κατηγορία Πελάτη
 • Χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου

Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

info@epathessaloniki.gr


Περιεχόμενα Χάρτας Πελάτη

 

Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Πελάτη

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4.1 Υποβολή Αιτήματος για Σύνδεση με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου
Για να πραγματοποιηθεί η έναρξη της Υπηρεσίας Αερίου, ο Πελάτης, ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν, υποβάλλει σχετικό αίτημα στο αρμόδιο για την περιοχή Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά.

Τα σχετικά αιτήματα των πολιτών γίνονται δεκτά από την Εταιρεία στο σύνολό τους.

Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούται να διαθέτει έντυπη αίτηση προς κατάρτιση Σύμβασης για Σύνδεση και Παροχή στην οποία:

 • περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο Πελάτης
 • προβλέπεται η δυνατότητα της Εταιρείας να ζητήσει από τον Πελάτη:
  i. επαρκείς λεπτομέρειες για την παροχή φυσικού αερίου, ώστε να καθίσταται εφικτή η τεχνική εκτίμηση της αιτούμενης Σύνδεσης ή / και παροχής.
  ii. πλήρη στοιχεία του Πελάτη με τον οποίο πρόκειται να γίνει η Σύνδεση.
  iii. κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη Σύνδεση ή την παροχή.

Εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Πελάτη, το αρμόδιο για την περιοχή Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών μεριμνά ώστε ο Πελάτης να παραλάβει τα ακόλουθα:

 • Την ισχύουσα έντυπη αίτηση προς κατάρτιση Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής Φυσικού Αερίου.
 • Τον τιμοκατάλογο των ισχυόντων Τελών Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.
 • Την τιμή πώλησης του φυσικού αερίου, όπως αυτή ισχύει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Αντίγραφο των Γενικών Όρων Συναλλαγών.
 • Ενημερωτικό έντυπο για την Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης, εκτός των εγγράφων που παρέχουν τις σχετικές δουλείες στην Εταιρεία να εισέρχεται στο ακίνητο του Πελάτη.

4.2 Διενέργεια Τεχνικής Επίσκεψης, Έκδοση Προσφοράς και Σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής Φυσικού Αερίου
Εντός ευλόγου χρόνου από τη λήψη της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης προς κατάρτιση σύμβασης από τον Πελάτη, το αρμόδιο για την περιοχή Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών προγραμματίζει τη διενέργεια τεχνικής επίσκεψης. Αν ο Πελάτης αρνηθεί να παράσχει στην Εταιρεία τη δυνατότητα πρόσβασης στην εγκατάστασή του προκειμένου να διενεργηθεί η αυτοψία και τις απαιτούμενες για τη Σύνδεση πληροφορίες, η Εταιρεία δεν προχωρά στην εξέταση της Αίτησής του.

Εντός είκοσι μίας (21) ημερών από τη λήψη της αίτησης, κι ενώ έχει ήδη διενεργηθεί η κατά τα άνω τεχνική επίσκεψη, η Εταιρεία πληροφορεί εγγράφως τον Πελάτη σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής του.

Η απόρριψη της αίτησης είναι πλήρως αιτιολογημένη, εξηγώντας πως συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

 1. Ο Πελάτης δεν συμφώνησε τελικά να συνάψει τη Σύμβαση για Σύνδεση και Παροχή φυσικού αερίου.
 2. Ο Πελάτης δεν συμφωνεί να καταβάλει το νόμιμο Τέλος Σύνδεσης.
 3. Ο Πελάτης δεν παρέχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και τη δυνατότητα πρόσβασης στην εγκατάστασή του ή εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί να παράσχει την εγγύηση τη οποία η Εταιρεία δύναται να ζητήσει.
 4. Για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της Εταιρείας η πραγματοποίηση της αιτούμενης σύνδεσης, ή η παροχή φυσικού αερίου κρίνεται επικίνδυνη.
 5. Εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας σύμφωνα με τον όρο (6.6) των παρόντων Γ.Ο.Σ. οι ποσότητες φυσικού αερίου που διαθέτει η Εταιρεία δεν επαρκούν για την κάλυψη της απαιτούμενης παροχής.

Η Εταιρεία στην απορριπτική της αίτησης απάντηση, εκθέτει τη διαδικασία με την οποία ο Πελάτης δύναται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση παραμένει και φυλάσσεται στο αρχείο της Εταιρείας, προκειμένου να επανεξετασθεί στο μέλλον, εφόσον καταστεί δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η Εταιρεία (εντός του ως άνω διαστήματος 21 ημερών) αποστέλλει έγγραφη προσφορά στον Πελάτη, η οποία περιλαμβάνει:

 • Την προσφορά για τα Τέλη σύνδεσης (υπολογιζόμενη βάσει της έκπτωσης επί του πραγματικού κόστους του έργου σύνδεσης, που προσφέρει η Εταιρεία σε όλους τους Πελάτες).
 • Τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης προσφοράς.
 • Την κατηγορία τιμολόγησης στην οποία θα ανήκει ο Πελάτης.
 • Το ύψος της εγγύησης έναντι κατανάλωσης.
 • Κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής Φυσικού Αερίου.

Μετά την έγκριση της αίτησης, ο Πελάτης, ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, μπορεί να συνάψει τη Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής Φυσικού Αερίου, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εν λόγω προσφοράς.

Η σύναψη της Σύμβασης με την Εταιρεία γίνεται στο αρμόδιο για την περιοχή Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έγγραφη εξουσιοδότηση που προσκομίζει ο Πελάτης για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, εκ μέρους του κυρίου, ή του διαχειριστή του ακινήτου, ή οπωσδήποτε αυτού που έχει έννομο δικαίωμα έκδοσης σχετικής εξουσιοδότησης, καθώς επίσης και τα έγγραφα που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Ο Πελάτης υπογράφει τη Σύμβαση και παραλαμβάνει αντίγραφό της, καθώς και ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου.

4.3 Κατασκευή Σημείου Παροχής
Η εκτέλεση των έργων σύνδεσης εξαρτάται από τις απαιτούμενες άδειες των Κρατικών Αρχών, αλλά και από την δωρεάν παραχώρηση στην Εταιρεία των αναγκαίων «δουλειών», εκ μέρους των ιδιωτών ιδιοκτητών των ακινήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση όλων των αναγκαίων επιμέρους στοιχείων για την κατασκευή και τη λειτουργία της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατανάλωσης.

Η Εταιρεία υποχρεούται να ολοκληρώσει τη Σύνδεση και να αρχίσει την παροχή εντός εύλογου χρόνου μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής. Για τους Πελάτες, των οποίων οι εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός ακτίνας είκοσι πέντε (25) μέτρων από το σημείο διανομής του Συστήματος, η Εταιρεία υποχρεούται να ολοκληρώσει τη Σύνδεση και να καταστήσει την εξωτερική εγκατάσταση έτοιμη να παράσχει φυσικό αέριο εντός εξήντα (60) ημερών.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε Σύνδεση και Παροχή εάν ο Πελάτης δεν της παράσχει την εγγύηση την οποία η Εταιρεία ζητά δυνάμει του όρου (3.5) των Γ.Ο.Σ.

Ο Πελάτης που πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο μέσης πίεσης, χορηγεί στην Εταιρεία με χρησιδάνειο, τον αναγκαίο χώρο για την εγκατάσταση του σταθμού μείωσης της πίεσης, που αφορά στις δικές του χρήσεις και των τυχόν παρακειμένων.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθούν στην Εταιρεία οι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατανάλωσης εξουσιοδοτήσεις και δουλείες, το ποσό των Τελών Σύνδεσης που καταβλήθηκε για την έναρξη Υπηρεσίας Αερίου, επιστρέφεται στον Πελάτη, εντός 30 ημερών από την ειδοποίησή του για την αδυναμία εκτέλεσης του έργου σύνδεσης.

Το αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών ενημερώνει τους Πελάτες με γραπτή επιστολή για την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του στο παραπάνω διάστημα των εξήντα (60) ημερών.

4.4 Εσωτερική Εγκατάσταση
Ο Πελάτης οφείλει, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατασκευής του σημείου παροχής εκ μέρους της Εταιρείας, να ολοκληρώσει την εσωτερική του εγκατάσταση.

Στο ίδιο διάστημα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία Μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης, Τεχνική Έκθεση και όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως περιγράφονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/11346, Φ.Ε.Κ. 963, Τεύχος Β/15-07-2003).

Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η Εταιρεία δύναται να χρεώσει το ποσό της έκπτωσης που προσέφερε επί των Τελών Σύνδεσης.

Τονίζεται ότι είναι σημαντική η από μέρους του Πελάτη έγκαιρη κατασκευή της Εσωτερικής Εγκατάστασης, ώστε να πραγματοποιηθεί αντίστοιχα σε σύντομο χρονικό διάστημα και η ενεργοποίηση της παροχής του.

4.5 Έλεγχος και Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης
Η Εταιρεία πραγματοποιεί έλεγχο της Εσωτερικής Εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κατάθεσης της μελέτης, τεχνικής έκθεσης κλπ.
Σε περίπτωση θετικής έκβασης του ελέγχου προβαίνει στον άμεσο προγραμματισμό για την προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης.

4.6 Ολοκλήρωση φακέλου – Άδεια χρήσης
Εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης ο Πελάτης οφείλει να καταθέσει στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών τα συμπληρωματικά έγγραφα για την ολοκλήρωση του φακέλου της παροχής του (πιστοποιητικό για τη ρύθμιση εξαρτημάτων και συσκευών, φύλλο ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου κλπ.), ώστε να εκδοθεί η Άδεια Χρήσης Φυσικού Αερίου της εγκατάστασης. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της απενεργοποίησης της εγκατάστασης λόγω μη ολοκλήρωσης φακέλου εντός του προαναφερθέντος διαστήματος.

4.7 Καταμέτρηση και Τιμολόγηση
Η Εταιρεία τηρεί χρονοδιάγραμμα λήψης των ενδείξεων των μετρητών αερίου και εκδίδει τους Λογαριασμούς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

Η καταγραφή των ενδείξεων γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο φέρει πάντοτε σε εμφανές σημείο ταυτότητα αναγνώρισης.

Σε περίπτωση απουσίας του Πελάτη, ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Εταιρείας επιδίδει Ειδοποίηση, προκειμένου ο Πελάτης να προβεί στην γνωστοποίηση εντός δύο (2) ημερών της ένδειξης του μετρητή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλεφωνικώς, στον αριθμό που αναγράφεται στην Ειδοποίηση.
 • Μέσω της ιστοσελίδας www.epathessaloniki.gr

Η τιμολόγηση πραγματοποιείται είτε βάσει της ένδειξης του μετρητή, είτε βάσει εκτίμησης της κατανάλωσης (έναντι).

Για τους Πελάτες που ανήκουν στην τιμολογιακή κατηγορία Τ1, η Εταιρεία τιμολογεί και εκδίδει λογαριασμό αερίου ανά τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα τέλος Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου.

Για τους Πελάτες που ανήκουν στην τιμολογιακή κατηγορία Τ2, η Εταιρεία τιμολογεί και αποστέλλει λογαριασμό ανά δύο (2) μήνες εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η δε λήψη των ενδείξεων των μετρητών γίνεται ομοίως ανά δύο (2) μήνες εκτός από τους μήνες από Ιούλιο έως Αύγουστο.

Για τους Πελάτες που ανήκουν στην τιμολογιακή κατηγορία Τ3 και Τ5, η Εταιρεία τιμολογεί και αποστέλλει λογαριασμό κάθε μήνα. Η λήψη της ένδειξης πραγματοποιείται το τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα. Οι οικιακοί Πελάτες της κατηγορίας Τ3 (κεντρικές θερμάνσεις) δεν τιμολογούνται τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να εξοφλεί τους Λογαριασμούς Φυσικού Αερίου εντός της προθεσμίας πληρωμής, με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο οπισθόφυλλο του Λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η Εταιρεία προβαίνει σε γραπτή και ενδεχομένως τηλεφωνική ενημέρωση, πριν την απενεργοποίηση της παροχής. Επιπλέον, δύναται να διεκδικήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη, προβαίνοντας στις νόμιμες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ΓΟΣ. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αποσύνδεση της εγκατάστασης του Πελάτη με την υπηρεσία φυσικού αερίου σε περίπτωση που το συνολικά ληξιπρόθεσμο ποσό δεν υπερβαίνει τα 73,37 Ευρώ (αξία αναφοράς Οκτώβριος 1998), ποσό το οποίο υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια της Αδείας, σύμφωνα με την ετήσια αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Το αναθεωρημένο ποσό όπως υπολογίζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους θα ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Πελάτη, σχετικώς με το ύψος του Λογαριασμού, ο Πελάτης δύναται να ζητήσει την επιβεβαίωση και πιθανή διόρθωσή του από την Εταιρεία. Πιστοποιημένες διαφορές υπέρ του Πελάτη επιστρέφονται εξολοκλήρου από την Εταιρεία. Πριν τη λύση της εν λόγω διαφωνίας η Εταιρεία δεν θα προβαίνει σε αποσύνδεση της εγκατάστασης του Πελάτη από την υπηρεσία φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης του μετρητή, ο Πελάτης επιβαρύνεται για την επανασύνδεσή του με επιπλέον κόστος (ανάλογα με τον τύπο του μετρητή), σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση που λαμβάνει για εξόφληση των οφειλών του.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αποπληρωμής των οφειλών, η Εταιρεία προβαίνει σε επανενεργοποίηση του μετρητή εντός διαστήματος δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανεργοποίησης της παροχής.

4.8 Εκκαθαριστικοί Λογαριασμοί Φυσικού Αερίου
Ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών την έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού. Η έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού είναι υποχρεωτική σε περίπτωση αλλαγής χρήστη της κατανάλωσης αερίου (Μεταβίβαση Συμβολαίου Παροχής), ώστε να αποφεύγονται οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ των Πελατών.

Το αρμόδιο Γραφείο παραδίδει τον εκκαθαριστικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

4.9 Αποσύνδεση και Διακοπή της Υπηρεσίας Αερίου
Η υπηρεσία φυσικού αερίου διακόπτεται και η εγκατάσταση του Πελάτη αποσυνδέεται από αυτή είτε προσωρινά είτε μόνιμα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Εάν ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής αερίου σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον όρο (6.1) των Γενικών Όρων Συναλλαγών.
 2. Εάν πρέπει να διεξαχθούν προγραμματισμένες από την Εταιρεία εργασίες συντήρησης ή τροποποίησης της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία γνωστοποιεί στον Πελάτη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την επικείμενη αποσύνδεσή του, εκθέτοντας τους λόγους για την αποσύνδεση και την αναμενόμενη διάρκειά της. Επίσης γνωστοποιεί στον Πελάτη τυχόν μεταβολή στην αναμενόμενη διάρκεια της αποσύνδεσης, όταν αυτή υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη διάρκεια που είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει. Τέλος επανασυνδέει το σύνολο των αποσυνδεδεμένων εγκαταστάσεων εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών αυτών.
 3. Εφόσον, κατά την κρίση της Εταιρείας, η συνέχιση της παροχής (εσωτερική εγκατάσταση) ενέχει κινδύνους πρόκλησης σωματικών ή υλικών ζημιών. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να ειδοποιεί τον Πελάτη το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την επικείμενη διακοπή παροχής και να προβαίνει εκ νέου στην παροχή σε εύλογο χρόνο από τη διαπίστωση ότι ο κίνδυνος που επέβαλε τη διακοπή παροχής δεν υφίσταται πλέον.
 4. Μετά από αίτηση του Πελάτη ή όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών που έχει ζητήσει ο Πελάτης. Η διακοπή πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του Πελάτη. Η επανασύνδεση της παροχής λαμβάνει χώρα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το πέρας της εκτέλεσης των αιτηθέντων εργασιών.
 5. Όταν η Εταιρεία διαπιστώνει ότι ο Πελάτης δεν έχει κάνει χρήση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών, κατ’ ελάχιστον.
 6. Όταν δεν εκπληρώνει τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες οικονομικές οφειλές του, που του κοινοποιούνται είτε μέσω μηνύματος επί του Λογαριασμού, είτε μέσω τακτικού ταχυδρομείου, είτε άλλου εγγράφου μέσου.
 7. Σε κάθε περίπτωση, όπου κατά την κρίση της Εταιρείας έχει υπαιτίως προκληθεί από τον Πελάτη βλάβη, ή παραβίαση του μετρητή, ή αγωγού πριν το μετρητή, ή σε κάθε άλλη περίπτωση κλοπής, ή απόπειρας κλοπής φυσικού αερίου από το Σύστημα Διανομής.
 8. Όταν εκχωρείται αέριο σε τρίτους και για χρήσεις διαφορετικές από αυτές που δηλώθηκαν κατά τη σύναψη της Σύμβασης.
 9. Όταν ο Πελάτης παραβιάζει τους κανονισμούς ασφαλείας, όπως αυτοί παρατίθενται στον όρο (7) των Γενικών Όρων Συναλλαγών και εξαιτίας αυτής της παράβασης δεν μπορεί η Εταιρεία να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή του αερίου.
 10. Όταν παρακωλύει την ελεύθερη είσοδο των υπαλλήλων της Εταιρείας, ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτής, στους σχετικούς χώρους, είτε για την καταγραφή των καταναλώσεων, είτε για την επιθεώρηση της εγκατάστασης της Εταιρείας, καθώς και για όποιες εργασίες είναι απαραίτητες για την αντικατάσταση τμημάτων της εγκατάστασης.
 11. Εάν ο Πελάτης δεν καταθέσει εντός του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης τα συμπληρωματικά έγγραφα για την ολοκλήρωση του φακέλου της παροχής του (πιστοποιητικό για τη ρύθμιση εξαρτημάτων και συσκευών, φύλλο ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου κλπ.), ώστε να εκδοθεί η Άδεια Χρήσης Φυσικού Αερίου της εγκατάστασης.
 12. Σε περίπτωση πτώχευσης του Πελάτη έως ότου ο Σύνδικος της πτώχευσης δηλώσει ότι υπεισέρχεται στη Σύμβαση ή ότι επιθυμεί την οριστική λύση αυτής.
 13. Εάν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο (6.6) των Γενικών Όρων Συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η Σύνδεση το συντομότερο δυνατό.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις η επανασύνδεση λαμβάνει χώρα ύστερα από την άρση των αιτιών που οδήγησαν στη διακοπή της υπηρεσίας ενώ όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Πελάτη (εκτός των περιπτώσεων 2, 13)

4.10 Υπηρεσία Έκτακτης Επέμβασης / Επιφυλακή και Τηλεφωνική Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών και Διαρροών
 

Η Εταιρεία διαθέτει σε 24ώρη βάση τηλεφωνική υπηρεσία προκειμένου οι Πελάτες και το κοινό να μπορούν να αναφέρουν οποιαδήποτε ανωμαλία παρατηρείται στην παροχή του φυσικού αερίου.

Η υπηρεσία προσφέρεται χωρίς χρέωση του καλούντος. Παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας καλώντας ένα μόνο τηλεφωνικό αριθμό το 10 302 (χρέωση μιας αστικής μονάδας από σταθερό τηλέφωνο και από κινητό με βάση τον κατάλογο του παρόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης) 800 11 87878 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση) και στους αριθμούς 2310 520309 και 2310 520642 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο). Kαταγράφεται η ακριβής ώρα κάθε τηλεφωνικής κλήσης και κάθε κλήση προς την υπηρεσία μαγνητοφωνείται.

Η Εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτηση με έκτακτη επέμβαση στο σημείο που πληροφορήθηκε ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία στην παροχή αερίου.

4.11 Έλεγχος ορθής λειτουργίας του μετρητή
Ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του μετρητή.

Η Εταιρεία πραγματοποιεί τον έλεγχο του μετρητή μετά από προγραμματισμένη συνάντηση, εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο μετρητής λειτουργεί εκτός προδιαγραφών (σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον όρο 4.7 των Γενικών Όρων Συναλλαγών), η Εταιρεία οφείλει εντός διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών να αποξηλώσει και να τοποθετήσει νέο μετρητή, ενώ αμέσως μετά την αντικατάσταση του, εκδίδει εκκαθαριστικό λογαριασμό προς επαναπροσδιορισμό της κατανάλωσης αερίου.

Σε περίπτωση που ο μετρητής λειτουργεί εντός προδιαγραφών υπάρχει επιβάρυνση που αντιστοιχεί στο κόστος των εργασιών ελέγχου (σύμφωνα με τον όρο 4.7 των Γενικών Όρων Συναλλαγών).


Περιεχόμενα Χάρτας Πελάτη